• nabobess是什么意思,bass

    brass是什么意思:brass[英][brɑ:s][美][bræs]n.黄铜; 铜管乐器; 钱; 黄铜饰品; v.〈英〉付; [冶]把…包铜; 〈口〉无耻地胡搞; 复数:brasses以上结果来自金山词霸例句:1.History swin

    1月前
    500